ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

All Sessions by ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

อังคาร 3 พฤษภาคม 2022
10:15 - 11:30

ฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อการพัฒนาปัญญาและ คุณธรรมด้วยหลักศาสนา”