พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

All Sessions by พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

อังคาร 3 พฤษภาคม 2022
09:30 - 10:00

รับฟังสาส์นจากคณะผู้บริหาร