ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ/วิจัย ช่องผู้ตรวจสอบบทความหรือกองบบรรณาธิการ

  • สถานะ อนุมัติ หมายถึง อนุมัติหัวข้อ บทความ/วิจัย ให้ท่านชำระเงินในขั้นตอนต่อไป โดย ทำการ ยืนยันการชำระเงิน
  • สถานะ รอการตรวจสอบ หมายถึง รอการอนุมัติหัวข้อ บทความ/วิจัย 
  • สถานะ ปรับแก้ หมายถึง กองบรรณาธิการได้รับ บทความ/วิจัยแล้วและให้ท่านได้ปรับแก้โดยตรวจสอบทางอีเมล์ของท่านเอง เมือปรับแก้เสร็จ ท่านสามารถส่ง บทความ/วิจัย ตามแบบฟอร์มนี้ และตรวจสอบสถานะต่อไป
  • สถานะ ไม่อนุมัติ หมายถึง กองบรรณาธิการไม่สามารถให้ท่านได้ลงบทความในโครงการการประชุมนี้ได้ *การพิจารณาขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการ

สถานะการลงทะเบียน