รายชื่อผู้ลงทะเบียนส่งบทความ/วิจัย สำหรับดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

รหัสหลักห้องเสนอผลงานเวลาเสนอผลงานอัพโหลดใบเสร็จเกียรติบัตรหนังสือตอบรับ
B-4-1 นายราชัน สมบูรณ์การณ์ บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-13bc7b83a76f8ffe9c0f25bd67ff4127-ff-นายราชัน.jpg
B-4-2 สามเณรจุลจักร เผ่าเพ็ง หลักสัมมาชีพตามพระราชดำริhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-26a6c0f77cd1e6216b97e3972db36ee8-ff-สามเณรจุลจักร.jpg
B-4-3 พระกิตติศักดิ์ เที่ยงคาม กิตฺติสกิโก ผู้นำตามทฤษฎีและผู้นำท้องถิ่นhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c62a539605d448b63fa8ea7742401fcb-ff-พระกิตติศักดิ์.jpg
B-4-4 นายฐากูร เกิดสุวรรณ องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการบริการที่มีประสิทธิภาพhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-660b3a50a2c482948e21a61ad9945b50-ff-ฐากูร.jpg
B-4-5 พระวิรัตน์ จารุวังโส ศิริมา ประสิทธิภาพและการบริหารhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-78e7b2f0b17210bffa4d5071dc017b42-ff-พระวิรัตน์-จารุวํโส.jpg
C-5-1 พระอุดม ธมฺมรกฺขิโต (ดีล้อม) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรีสาระประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b607008db933daec3b0a163ff9b25657-ff-พระอุดม-ธมฺมรกฺขิโต-ดีล้อม.jpg
C-5-2 พระครูโพธิพิพัฒนากร (นิเวช / นิพฺภโย / พรมมี) การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 กลุ่มราะการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f88e628829ba7ab3e746129cba03a19b-ff-พระครูโพธิพิพัฒนากร.jpg
C-5-3 นางสาว อัมรา ตอรบรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม โดยใช้ชุดการเรียนรู้https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5cde35a5172b1d48f0e10c29b5445484-ff-อัมรา-ตอรบรัมย์.jpg
C-5-4 นางสาวน้ำผึ้ง แสงทับทิม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5b4549b04a302ef7bf926d31aeb98d6b-ff-นางสาวน้ำผึ้ง-แสงทับทิม.jpg
C-5-5 นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc672dae7909d84726a028303cab8c86-ff-นางสาวจิรารัตน์-พิมพ์ประเสริฐ.jpg
C-5-6 พระสมุห์สุพรรณ กตปุญฺโญ/ปิ่นเพชร การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ceed9592647c3f5a48ded610863a935d-ff-พระสมุห์สุพรรณ-กตปุญฺโญ.jpg
B-2-9 พระครูสิริรัตนานวัตร อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8fafa6748c8b5bbcc6eb08ecedaed967-ff-พระครูสิริรัตนานุวัตร.jpg
B-2-10 พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. หมู่บ้านพุทธเกษตรhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-beede8d2a9277cae2d69525c1faa5a0d-ff-พระชยานันทมุนีผศ.ดร.jpg
B-5-11 พระปุณภณ สุภสีโล (นิธิกาญจนจินดา) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-db5e177b0948de5af5adf453eea20155-ff-พระปุณภณ-สุภสีโล-นิธิกาญจนจินดา.jpg
B-5-12 พระพิน อนีโฆ (พลเสน) การบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1680e58989af626f39adecbfe1e83f57-ff-พระพิน-อนีโฆ-พลเสน.jpg
B-5-13 ณัฐริกา สุนา การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-dba2020c6dc13006c8143d18f1bdf01f-ff-ณัฐริกา-สุนา.jpg
B-5-14 ทศพร โอทอง การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f44460453121a23ea6c48e2407c5db2d-ff-ทศพร-โอทอง.jpg
B-5-15 ธนา เพชรหมู การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-00383fc49d9a23a481640355f105c79e-ff-ธนา-เพชรหมู.jpg
B-5-16 วาสนา นิลผาพง การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8c3f361d15bec07d5a1ece9bb571004a-ff-วาสนา-นิลผาพง.jpg
B-5-17 สหทรัพย์ ทวีสุข ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-897e74bce78c2f71f5ea6deac65260b5-ff-สหทรัพย์-ทวีสุข.jpg
B-5-18 อนันตชัย ปราบวงษา การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-52a3b6292627038e2b00b08c028bdf8e-ff-อนันตชัย-ปราบวงษา.jpg
B-5-19 อาดีย์ หมัดศิริ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอล ทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลาhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4f943e086b967a88c9d2cad52c0fc6e8-ff-อาดีย์-หมัดศิริ.jpg
B-5-20 อุลิศ รศนากาญจน์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอล ทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-924dc000c93053294fedf261de88904a-ff-อุลิศ-รศนากาญจน์.jpg
B-5-21 พระปลัดกัลยวรรธน์ กนฺตวีโร (ปรานสะระพงค์) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c1346bd3cf564cf99ead486d1de47ebe-ff-พระปลัดกัลยวรรธน์-กนฺตวีโร-ปรานสะระพงค์.jpg
B-5-22 พระครูสมุห์กฤษฎา สิริสาโร (สีทองใบ) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d7c52672661b18a15d5b8d31777fd7b0-ff-พระครูสมุห์กฤษฎา-สิริสาโร-สีทองใบ.jpg
B-5-23 ปริญญา โคตพันธ์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติ ในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5d0ac07b493638e1e895f6e36fc2a3ac-ff-ปริญญา-โคตพันธ์.jpg
A-2-1 พระมหาพจน์ สุวโจ แนวคิดเชิงสังคมhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-164ed09f3fc863b781ef73e6d0633082-ff-พระมหาพจน์-สุวโจ.jpg
B-5-24 พระมหาสมหมาย สมกิจฺโจ (เสียงดีเพ็ง) ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-94e94c0edf870694a88dd7b014f40769-ff-พระมหาสมหมาย-สมกิจฺโจ-เสียงดีเพ็ง.jpg
B-5-25 พงศกร สิทธิเดช การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพ ในเวทีมวยมาตรฐานhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-96e7f79d95733aff9a9e09893c2aa2e5-ff-พงศกร-สิทธิเดช.jpg
B-5-26 พระปิยะ ทินฺนวโร (ปิ่นวิเศษ) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-505ccb142d6969e6cade62b140a88539-ff-พระปิยะ-ทินฺนวโร-ปิ่นวิเศษ.jpg
B-5-29 นางสาวพัชริญา พงษ์สุทัศน์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้หลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-eb3053893de58bda396b06e65d3baf91-ff-นางสาวพัชริญา-พงษ์สุทัศน์.jpg
B-5-30 นางวีณา ขำคง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-69586be366c6fdb0c3fe2d203e645c89-ff-นางวีณา-ขำคง.jpg
B-2-31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างสันติสุขชุมชนท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในอีสานใต้https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3acf75a8b3f1e6e9460a141158d9c4d9-ff-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ดร.รุ่งสุริยา-หอมวัน.jpg
A-2-6 นายไว ชึรัมย์ บทบาทผู้สูงอายุในการสร้างคุณประโยชน์กับการพัฒนาhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d212efd8d517431f5813fdf8bc4894d2-ff-นายไว-ชึรัมย์.jpg
A-2-7 ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ บุญกระธูป https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c111cbd6720f8f2ae159c1273eedb044-ff-ดร.ชยาภรณ์-สุขประเสริฐ.jpg
B-2-38 วรภูริ มูลสิน ทุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาวกับการต่อสู้ ในช่วงโควิดระบาดhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-97856a758703b8babbb3e16a90832370-ff-1.วรภูริ-มูลสิน.jpg
B-2-39 พระครูปริยัติปัญญาโสภณ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลขององค์กรhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f1248f45113be8fb3837643c09f1a5d4-ff-พระครูปริยัติปัญญาโสภณ.jpg
B-2-40 วรภูริ มูลสิน การทำบุญกิริยาวัตถุของชาวพุทธที่อยู่บ้านจัดสรรในเขตตำบลขามใหญ่และไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-5fb3c2e1e54166f8b38086fcbbbc0eca-ff-2.วรภูริ-มูลสิน.jpg
B-2-41 วรภูริ มูลสิน พระสงฆ์กับการเปลี่ยนแปลงการเมืองปี พ.ศ. 2563-2564 ในประเทศไทยและสหภาพพม่าในมุมมองของมิเชล ฟูโกต์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-36b1e96a83609081e5a01788b185ad9c-ff-3.วรภูริ-มูลสิน.jpg
B-3-42 นาย ชัย สมรภูมิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กับการคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์โควิดhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d36afb7635dbe0fb09de680ee3ffd50f-ff-นาย-ชัย-สมรภูมิ.jpg
B-3-43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์ วิวัฒนาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทยhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-60ce423c609fd902e791881ae4281f7f-ff-ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี-ผิวจันทร์.jpg
B-3-44 สถาพร วิชัยรัมย์ การเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-05a706a617417cd6df75caa6fcef8637-ff-สถาพร-วิชัยรัมย์.jpg
C-5-7 นางณัฐวรี สายบุตร การพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล จอมพระ จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2dee69e94250550c5299d0def5809681-ff-ณัฐวรี-สายบุตร.jpg
A-5-15 พระสมุห์เขตโศภน ธีรปญฺโญ/เข็มแก้ว ประวัติ,หลักธรรมและแนวคิดที่สำคัญของนิกายโยคาจารhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-65d1c9b52ad3e9b4d81d028ac56b70e4-ff-พระสมุห์เขตโศภน-ธีรปญฺโญ.jpg
A-5-17 พระนรเศรฐน์/ ชัยภา/ เขมปุณฺโณ ติช นัท ฮันห์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9bbb712a4a21e0f5df58c778abac0e8b-ff-พระนรเศรฐน์-ชัยภา.jpg
A-5-19 เรืออากาศเอกมานะศักดิ์ เพชรวัตร บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6887c343fa6411668a1fb17a8e6812db-ff-เรืออากาศเอกมานะศักดิ์-เพชรวัตร.jpg
C-5-8 นางสาวศาสินี ผ่องศรี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-14cee8cf71bd784d014f1169b5197d8b-ff-นางสาวศาสินี-ผ่องศรี.jpg
B-5-45 จอมขวัญ โรหิตเสถียร การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ad000fcbb0d435cf78842cd1dc907e1c-ff-จอมขวัญ.jpg
B-5-46 สกุลชาย อระแพทย์ คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-49c4d6561e690304389b4573971e2322-ff-สกุลชาย.jpg
B-5-47 อนันท์ โรหิตเสถียร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f6f92d34c676aa879a020c4a39a6d3a9-ff-อนันทร์.jpg
B-5-48 พิษณุ ปุณริบูรณ์ คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-38ced978a58536c55d18bcfdb402bca3-ff-พิษณุ.jpg
B-5-49 อนุพงศ์ จันทรอด คุณภาพการบริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์ระบาด ของโรคโควิด 19https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-221ea533bb5ae002562811d849f9e039-ff-อนุพงษ์.jpg
B-5-50 ฐิชิญา อิ่มเอิบ การตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนาhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d513cab9f532fdf7d4b95b54eeb7e26-ff-ฐิชิญา.jpg
B-5-51 เฉลิมชัย แซ่ลิ้ม การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-43bf35a44754e486ab589bce3abf4dfe-ff-เฉลิมชัย.jpg
B-5-52 อัมพุ นันใจคำ ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7576c716fe0ad34f3190db49b4c2e419-ff-อัมพุ.jpg
B-5-53 ณัฐทิพย์ ชยาทรกุล ผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cdecc8e264b90e7a8c15a1796fe26485-ff-ณัฐทิพย์.jpg
B-5-54 กำพล วันเจียม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-05537b05342ec18ba6f0cf834653dbd9-ff-กำพล-วันเจียม.jpg
B-5-55 สมบูรณ์ พรมจันทร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b3b0184e280b328b0b3be5a5d2627995-ff-สมบูรณ์-พรมจันทร์.jpg
B-5-56 เกษม โพธิ์ตะศรี ทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e9b0da75d5cea7373cb05c3e472579df-ff-เกษม-โพธิ์ตะศรี.jpg
A-6-9 นายธีรทิพย์ พวงจันทร์ กูฏทันตสูตรhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-3809b62c0fb97f68a4c27f9ecfa19019-ff-อ.ธีรทิพย์-พวงจันทร์.jpg
A-5-10 พระมหาชาญ อชิโต(สร้อยสุวรรณ),พระใบฎีกาพงษ์พัฒน์ ชวโน(มุมทอง),พระบุญสม อนาลโย(ศรีสุข) พุทธศาสนามหายานในทิเบตhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-56e996566d37d1794b23c3bcf1d6325e-ff-พระมหาชาญ-อชิโต-และคณะ.jpg
A-5-11 พระครูสังฆรักษ์สำเริง มุมทอง/กตธุโร พระอธิการวิเชียร กระแสเทพ/ปญฺญาวชิโร พระคามิน สิริปญฺโญ/สมนาม พระพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่นhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d299145c858f57b411c6f70b5c0510e-ff-พระครูสังฆรักษ์สำเริง-มุมทอง-และคณะ.jpg
A-5-12 พระครูปราสาทสุวรรณกิจ,พระสมชาย สํวโร/สุขวินัย,พระคำรณ รติโก/สำราญ พุทธศาสนานิกายสัทธรรมปุณฑริกะhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-35b5995bebc87896e88fc83fc01805a3-ff-พระครูปราสาทสุวรรณกิจ-และคณะ.jpg
A-5-13 พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฐปุตฺโต พระบุญเสร็จ จนฺทสาโร พระอรุณ เตชพโล พุทธศาสนามหายานในสังคมไทยhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-700883d678cf0d677bd3496a243a2fbc-ff-พระครูสมุห์ประเสริฐ-เสฏฐปุตฺโต.jpg
A-5-14 พระครูใบฎีกาณวัฒน์ อรุโณ,พระศตนันทน์ นนฺทธมฺโม,พระปลัดณัฐวีร์ ฐานวโร พระพุทธศาสนานิกายวัชรยานhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-388e13cf16f403807484905bc2e34ed9-ff-พระครูใบฎีกาณวัฒน์-อรุโณ-และคณะ.jpg
A-5-18 พระมหาเสาร์ ทวีศักดิ์ ศึกษาวิเคราะห์บ่อเกิด แนวคิด และปรัชญาของนิกายมาธยมิกะhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-18b5937207c4dc60d61fe28f7f486259-ff-พระมหาเสาร์-ทวีศักดิ์.jpg
A-2-20 พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต ปัจจัย 4 กับสุขภาวะของพระสงฆ์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2b1913844b7073f7008cdfb4ed0c974e-ff-พระมหาสมพงษ์.jpg
A-5-16 พระสมนึก/ศรีรัมย์/สมจิตฺโต พระพุทธศาสนามหายานในเวียดนามhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-d6dba524f89015ff70e299bf65242cf0-ff-พระสมนึก-ศรีรัมย์.jpg
B-4-6 นายชูศักดิ์ ของยอด บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-af54633041bf99aff9c0ae14ec3853f4-ff-นายชูศักดิ์-ของยอด.jpg
B-4-7 นายสมชาย หงส์ทอง ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-cebedb6efdcd9ca397e6d6a56c724f4c-ff-นายสมชาย-หงส์ทอง.jpg
B-4-8 พระอัมฤทธิ์ ฐานิโย/รุ่งเรือง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2ac94d9e4051341595bcb201268811ba-ff-พระอัมฤทธิ์-ฐานิโย.jpg
B-4-27 สามเณรขรรค์ชัย สุขสวรรณ์ การปรับใช้หลักอิทธิบาท ๔ กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c92a958bb46c99f67a8163c4ebdbe930-ff-สามเณรขรรค์ชัย-สุขสวรรณ์.jpg
B-4-28 พระเจษฎา โชติปญฺโญ / ศรีนาค การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ea6a0b6f5dce25dfe649439e31fd0cce-ff-พระเจษฎา-โชติปญฺโญ.jpg
B-4-32 อักษราภัค บุญญานุสนธิ์ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของประชาชนบ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-59db74bdb3efdb1b841036857f3a166d-ff-อัคษราภัค-บุญญานุสนธิ์.jpg
B-4-33 อทิตยา คงครบ การปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c302f115ff140fb433a7ae8b34b718fd-ff-อทิตยา-คงครบ.jpg
A-4-2 นางสาวปิยะฉัตร หมู่บ้านม่วง นวัตกรรมผลิตผักนอกฤดูกาลของกลุ่มตลาดสีเขียวบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-9054581ccd7df2c0d886f04b3d19ea87-ff-ปิยฉัตร-หมู่บ้านม่วง.jpg
A-4-3 นางสาวนริศรา ธุระพันธ์ ปฏิบัติการชุมชนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-bbaf303d2f088a129e44e37fef7dd111-ff-นริศรา-ธุระพันธ์.jpg
B-3-34 นางสาวมินนา จันคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2874bd7bbd2a064c4389efe6ca5d46aa-ff-มินนา-จันคง.jpg
B-4-35 นายณัฐศิลป์ ภูช่างทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-b07f937351790d25c482ada053aee2b8-ff-ณัฐศิลป์-ภูช่างทอง.jpg
B-4-36 นางสาวสุรีรัตน์ เรียงดี การปรับตัวของแรงงานนอกระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-73f5956851ee4d8fddb79df4755dab68-ff-สุรีรัตน์-เรียงดี.jpg
B-4-37 นายภานุวัฒน์ ตรัสศรี ปัญหาและอุปสรรคงานสวัสดิการชุมชนของกองทุนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-2695ed2b8dc85f3768a8357bf5db4845-ff-ภานุวัฒน์-ตรัสศรี.jpg
A-4-4 นายบัญชา นนทะภา แนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร บ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-7a38e242bb92aac3f9a06fe867aa2d6e-ff-บัญชา-นนทะภา.jpg
A-4-5 นางสาวพุธิตา โพธิ์ศรี ผลกระทบ การเข้าถึงความช่วยเหลือ และกลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติ เมียนมาที่ทำงานในจังหวัดเชียงรายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19https://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-1259b462a49818669e6bcb93cb98c118-ff-พุธิตา-โพธิ์ศรี.jpg
A-4-8 นางสาววณิฐา แก้วกระจ่าง ความไม่มั่นคงของมนุษย์ในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น พื้นที่ชุมชน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-98e1140921d77a5e4d8d62dc317ee8b3-ff-วณิฐา-แก้วกระจ่าง.jpg
A-5-22 พระสุทัศวัฒน์ จรณเมธี ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตรhttps://mcusrnc2022.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-6a13adb830e83eda64c1791c4cb3f530-ff-พระสุทัศวัฒน์-จรณเมธี.jpg