มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์

03

พฤษภาคม 2565

กำหนดการ

  • วันสุดท้าย การขยายการรับบทความ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
  • วันสุดท้าย ผู้เขียนปรับแก้ไขบทความ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
  • วันสุดท้าย การชำระค่าธรรมเนียม ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
  • ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
    และเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุม วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
  • ดำเนินการประชุมวิชาการตามกำหนดการ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
    ฉบับ Full Paper ภายใน ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

พุทธบูรณาการท้องถิ่น
วิถีใหม่สู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน

The 2nd MCUSR National Conference The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social Development.

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

เลขที่ ๓๐๕  หมู่ที่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ZOOM Meeting ID: 9779933546
Link : https://zoom.us/j/9779933546

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

พุทธบูรณาการท้องถิ่น
วิถีใหม่สู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน

The 2nd MCUSR National Conference The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social Development.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ ๓๐๕  หมู่ที่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการะดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

ตารางการนำเสนอผลงาน-ภาคบรรยาย

กำหนดการ

สถิติการลงบทความ/บทความวิจัย

คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป (ภายนอก)

฿ 2,500 บาท

คณาจารย์ มจร. (ภายใน)

฿ 1,500 บาท

คณาจารย์จากเครือข่ายของเจ้าภาพร่วมฯ

฿ 1,000 บาท

นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี

฿ 1,000 บาท

นิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต

฿ 1,500 บาท

นิสิต/นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

฿ 2,000 บาท

พิธีเปิดและรับฟังสาส์นจาก

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0 +

Speaker

0 +

Attendees

0 +

Hours

กำหนดการ

โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

The 2nd MCUSR National Conference

พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

  The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable

Social Development

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

เลขที่ ๓๐๕  หมู่ที่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

08:00 - 09:00

ลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

ลงทะเบียนในระบบ

09:00 - 09:30

พิธีเปิดและรับฟังสาส์น

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
09:30 - 10:00

รับฟังสาส์นจากคณะผู้บริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร.
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
10:00 - 10:15

ชมวีดิทัศน์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

10:15 - 11:30

ฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อการพัฒนาปัญญาและ คุณธรรมด้วยหลักศาสนา”

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
11:30 - 12:30

ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน

12:30 - 16:30

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายกลุ่มมนุษยศาสตร์ / กลุ่มสังคมศาสตร์ / กลุ่มศึกษาศาสตร์

16:30 -

มอบเกียรติบัตร

09:00 -

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอ

09:00 -

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (Full Paper)

20 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565

09:00 -

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

09:00 -

เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (Full Paper) พร้อมลงทะเบียน

9 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

Get your pass

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน Pricing

ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินโดยการยืนยันหลังจากนั้นทีมงานจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในการนำเสนอเท่านั้น

คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป (ภายนอก)

฿ 2,500 บาท

คณาจารย์ มจร. (ภายใน)

฿ 1,500 บาท

คณาจารย์จากเครือข่ายของเจ้าภาพร่วมฯ

฿ 1,000 บาท

นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี

฿ 1,000 บาท

นิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต

฿ 1,500 บาท

นิสิต/นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

฿ 2,000 บาท

Speaker

They took over our stages

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

Event venue

ติดต่อทีมงานผู้จัด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่๓๐๕ บ้านโคกพระเพอ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

Phone : 044513384

Email :